Grey Anatomy


Grey blazer/Thrifted 
White t-shirt & Totebag /Asobi 
White pants/Unbranded 
White shoes/Zalora

edit

No comments:

IG/@taratarabosu